Звіт з теми самоосвіти: «Аналіз методичної літератури з проблеми формування часових уявлень дітей дошкільного віку»

zvit-z-temi-samoosviti-analiz-metodichnoї-literaturi-z-problemi-formuvannya-chasovix-uyavlen-ditej-doshkilnogo-vikuЧас об’єктивно виступає як особлива характеристика перебігу реальних процесів за ритмом, темпом, послідовності і тривалості. Те, що ми називаємо сприйняттям часу, і є не що інше, як відображення в свідомості людини об’єктивного часу.
Психолого-педагогічні дослідження показали: розвиток часових уявлень в дошкільному періоді – необхідна умова успішного навчання в школі. Воно дозволяє дітям краще орієнтуватися в навколишній дійсності, планувати свою діяльність, регулювати її в часі, а це в свою чергу сприятливо складається на вихованні таких необхідних у вченні якостей, як самостійність, організованість, зібраність, цілеспрямованість.

З метою з’ясування змісту та завдань з формування у дошкільників уявлень про час мою були проаналізовані нормативнір документи:

— Базовий компонент дошкільної освіти;

— Базова програма «Я у світі»;

— Програма «Українське дошкілля»;

— Програма «Дитина»;

— Програма «Дитина в дошкільні роки»;

— Програма для старших дошкільників «Впевнений старт» тощо.

Отже, у Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція) у розділі «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі (сенсорні еталони)» серед компетенцій, якими мають оволодіти дитина дошкільного віку: «визначає, встановлює часову послідовність подій, вживає слова «вчора», «сьогодні», «завтра», «раніше», «пізніше», «зараз», «спочатку», «тепер», «давно», «скоро». Розуміє властивості часу, володіє часовими поняттями (на світанку, в сутінках, опівдні, опівночі, доба, тиждень, місяць, рік). Має уявлення про причинно-часові залежності ритмічних природних явищ: тривалість секунди, хвилини, години. Може визначити час за годинником, знає, що година складається з хвилин, оцінює часові інтервали. Називає порядок та пояснює послідовність пір року, днів тижня, частин доби; встановлює причинно-наслідкові зв’язки між різними явищами в природному та соціальному довкіллі».

Також мною були проаналізовані різні програми виховання та навчання дітей дошкільного віку з метою узагальнення змісту знань, які повинні опанувати діти дошкільного віку. Так у програмі «Я у світі» серед завдань пізнавального розвитку у розділі «логіко-математичні завдання» зазначається, що дитина повинна у старшому дошкільному віці повинна вміти «вимірювати час», «орієнтується у визначенні днів, тижнів, місяців, року, вживає різноманітні вирази, які означають … положення об’єкта у часі (учора, сьогодні, завтра, доба, тиждень, місяць, рік).

Програма «Я у світі»

Група Освітні завдання
Ранній вік Вживати слова, що…пов’язані з орієнтуванням у часі (спочатку, тепер, незабаром, потім, довго)
Молодший дошкільний вік Розвивати елементарні уявлення про час і простір, розрізняти та називати «день – ніч», «ранок – вечір», диференціювати та позначати словами …орієнтацію в часі: «довго – довше», незабаром, раніше, потім, давно, тепер, швидко, повільно, вчора, сьогодні, завтра»
Старша група Правильно вживати вирази, пов’язані з орієнтацією у часі

У програмах «Дитина» та «Українське дошкілля» зміст знань для дітей з даної теми співпадає з тим обсягом, який означений у програмі «Я у світі»: у дитини дошкільного віку повинні бути сформовані первинна практична орієнтація у часі; відчуття часу, діти повинні бути ознайомлені з часовими еталонами та повинні бути сформовані початкові уявлення про властивості часу.

Програма «Дитина»

Група Освітні завдання
Ранній вік За малюнками розрізняти частини доби, знати слова день, ніч
Молодший дошкільний вік Називати частини доби (ранок, день, вечір, ніч); часові відношення (тепер – пізніше, спочатку – потім, учора – завтра),Визначати частини доби на основі спостереження за природними ознаками (сонце встає – ранок, сонце піднялось вище, світить яскраво – день та ін.)
Середня група Засвоєння понять ранок, день, вечір, ніч доба;  відношень швидше – повільніше.
Старша група(шостий рік життя) Ознайомлення з тижнем як проміжною одиницею вимірювання часу між добою. Встановлення послідовності  днів тижня з опорою на порядкові числівники («Сьогодні четвертий день тижня – четвер»). Назва поточного місяця, попереднього і наступного. Ознайомлення з різними видами календарів та розвиток умінь користуватися ними.
(сьомий рік життя) Календарні міри часу: тиждень, місяць, рік. У тижні – 7 діб, у місяці 4 тижні; 12 місяців складають рік. Назви місяців, їх послідовність. Орієнтуватися в часі за допомогою годинника. Формування і розвиток у дітей відчуття час при виконанні різних завдань, доручень, побутових процесів.

 Програма «Українське дошкілля»

Група Вікові можливості Освітні завдання
Ранній вік
Молодший дошкільний вік Час дуже важко унаочнити, тому діти погано розуміють періоди доби – ранок і вечір, а от ніч і день їм легше запам’ятати: вночі – темно, а всі сплять, а вдень можна гратися, гуляти, їсти, навчатися тощо.Важко дітям зрозуміти часові поняття: «завтра», «вчора», «сьогодні», «тепер», «потім», «зараз». Вони плутають ці поняття, і коли вихователь ставить запитання «Коли це було?», відповідають методам вгадування. Формувати вміння розрізняти і називати відрізки доби: ранок, день, вечір, ніч, часові відношення: вчора, сьогодні, завтра
Середня група Сприймання часу, його тривалості й послідовності подій дається дітям п’ятого року життя нелегко. Орієнтування у часі засновано переважно на позачасових моментах, наприклад, на добре знайомих дитині діях, що відбуваються періодично (вставання, вечеря тощо). Дитині ще важко виокремити час як об’єкт пізнання, що діє невидимо(вчора, сьогодні, завтра), вона довго не розуміє об’єктивного руху часу, його незалежності від волі та дій людей. Дошкільник знає лише про теперішнє і має невиразне уявлення про минулий час. Вчити орієнтуватися в часі. Вчити орієнтувати поняттям «доба». Продовжувати формувати уявлення дітей про періоди доби: ранок, день, вечір, ніч, розрізняти поняття «вчора», «сьогодні», «завтра», «потім», «давно», «тепер», «раніше» та правильно вживати ці слова.
Старша група  Міцнішими стають знання щодо орієнтуватися в часі, діти менше помиляються у часових поняттях «вчора», «завтра», «колись», «давно», «було», «буде». Закріплювати й поглиблювати часові уявлення: ранок, день, вечір, ніч, вчора, сьогодні, завтра. Вчити послідовно називати дні тижня, пори року, місяці року. Ознайомлювати з календарем та вити ним користуватися. Вчити визначати час за годинником.

Програма «Дитина в дошкільні роки»

Група Освітні завдання
Ранній вік За малюнками розрізняти частини доби, знати слова день, ніч
Молодший дошкільний вік Називати частини доби (ранок, день, вечір, ніч); часові відношення (тепер – пізніше, спочатку – потім, учора – завтра),Визначати частини доби на основі спостереження за природними ознаками (сонце встає – ранок, сонце піднялось вище, світить яскраво – день та ін.)
Середня група Засвоєння понять ранок, день, вечір, ніч доба;  відношень швидше – повільніше.
Старша група Вчити послідовно називати дні тижня, пори року, місяці.Вчити орієнтуватися на циферблаті годинника, встановлювати час із точністю до години.

 «В програмі «Впевнений старт», розрахованій на дітей старшого дошкільного віку також міститься перелік знань, умінь та навичок, якими повинні оволодіти діти дошкільного віку:

— вчити формувати та розширювати знання про одиниці часу: хвилина, година, доба (частини доби – ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня, їх послідовність), місяць (назви 12 місяців, їх послідовність), рік (пори року – весна, літо, осінь, зима);

— вчити диференціювати та правильно вживати часові поняття: зараз, згодом, раніше, пізніше, сьогодні, завтра, вчора, швидко, повільно тощо;

— ознайомлювати з різними видами годинників та календарів та вчити користуватися ними.»

Відповідно до означених завдань у програмі записані показники логіко-математичного розвитку, серед них і знання про час та його властивості.

Загалом в процесі огляду нормативної та методичної літератури, було встановлено, що

Час – це загальна форма існування матерії. Із цього витікає, що часові характеристики явищ (тривалість, частота, ритм) універсальні за своїм використанням при описі будь-яких процесів.

Основними властивостями часу є об’єктивність, періодичність, текучість, неповерненість, відсутність наочних форм.

Для людини орієнтування в часі має дві різні, взаємодоповнюючі одна одну форми відображення: 1) безпосереднє відчуття тривалості, на основі чого утворюються умовні рефлекси; 2) сприйняття часу як найбільш складна й досконала форма відображення.

Безпосереднє сприйняття часової тривалості виражається в здібності відчувати її, оцінювати й орієнтуватися в часі без якихось допоміжних засобів. Це називають “відчуттям часу”. У різних видах діяльності “відчуття часу”  виступає то як відчуття темпу, то як відчуття ритму, то як відчуття швидкості чи тривалості. Для формування цього відчуття важливу роль відіграє накопичений досвід диференціювання часу на основі діяльності аналізаторів.

Сприйняття часу розвивається на чуттєвій основі й на основі засвоєння загальноприйнятих еталонів оцінювання часу.

У сприйнятті часу задіяні три перцептивні дії: оцінювання, відмірювання й відтворення часового інтервалу.

Основними завданнями з формування часових уявлень є :

— формування первинної практичної орієнтації у часі;

— формування відчуття часу;

— ознайомлення з часовими еталонами;

— формування початкових уявлень про властивості часу.

На основі психолого-педагогічних досліджень виокремлюють засоби, що забезпечують навчання дітей орієнтування в часі: накопичення соціального досвіду в різних видах діяльності (гра, праця, навчання), художні засоби (картини, фотографії, художня література), суспільні та природні явища навколишньої дійсності, різноманітні моделі.

Автор: Кузьо Олеся Геннадіївна,

вихователь Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад Луганський центр розвитку дитини»

м. Луганськ, Україна

Стаття розміщена в авторській редакції

Комментарии

  1. Анастасия Сазонова  говорит:

    Хороший материл!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *